Soutěžní řád

Soutěžní řád je k dispozici i v sekci BREST - Ke stažení (Dokumenty)

S O U T Ě Ž N Í   Ř Á D  (SŘ)

pro soutěže ve stolním tenisu,
platný od 27.července 2020

 

Pořadatel soutěží: Brněnský rekreační stolní tenis, spolek (dále jen „BREST“)

 

1.      Pořádané soutěže

1.1.           Tříčlenných družstev.

1.2.           Dvoučlenných družstev žen.

1.3.           Dvoučlenných smíšených družstev.

1.4.           Jednorázové ve dvouhrách mužů i žen, čtyřhrách mužů i žen, smíšených čtyřhrách

 

2.      Řízení soutěží

2.1.           Soutěže dle čl. 1. řídí, vyhodnocuje a s konečnou platností rozhoduje Sportovně technická komise (STK) BREST. Soutěže se hrají dle platných "Pravidel stolního tenisu"(aktuální verze vydaná ČAST bod 2.1 - 2.15.3), které pro potřeby BREST upřesňuje Soutěžní řád (SŘ) a pro daný ročník Propozice tohoto ročníku. STK sestavuje a upravuje SŘ BREST, rozhoduje v situacích neřešených SŘ, podává výklad při nejasnostech a rozhoduje o výjimkách ze SŘ, řeší případné spory mezi družstvy. Mezi zasedáními STK řeší spory vedoucí příslušné skupiny, případně předseda STK.

2.2.           Výbor BREST schvaluje SŘ BREST, jehož platné znění je zveřejňováno na webových stránkách BREST.

2.3.           Členy STK jsou předseda STK a vedoucí jednotlivých soutěžních skupin, kteří jsou delegováni nebo voleni ze zástupců zúčastněných družstev.

2.4.           Zasedání STK se mohou zúčastnit i vedoucí družstev nebo jejich zástupci, nemají však hlasovací právo. O termínech zasedání STK je možno se informovat u jejich členů.

 

3.      Podmínky pro účast v soutěžích družstev - soupisky

3.1.           Družstva se do soutěží přihlašují každoročně v oznámeném termínu, a to zasláním soupisky elektronicky určenému členu STK. Bude-li soupiska zaslána po datu uzávěrky a dojde přesto k přijetí družstva do soutěže, je družstvo povinno uhradit mimořádný poplatek ve výši
300,- Kč, a to nejpozději do 5 dnů po výzvě k úhradě.

3.2.           Soupiska musí být řádně vyplněna dle předlohy a odeslána vedoucím družstva z adresy udané na soupisce.

3.3.           Na soupisce může být zapsáno maximálně 8 hráčů a hráček (dle podmínek dané soutěže). Minimální počet pro přijetí soupisky jsou 2 hráči (hráčky) pro soutěže dvoučlenných družstev a 3 hráči (hráčky) pro soutěže tříčlenných družstev, přičemž do tohoto počtu nejsou započítáváni "náhradníci". Soutěže tříčlenných družstev se mohou účastnit i ženy.

3.4.           Soupisky pro soutěže dle odst. 1.1. až 1.3. SŘ.

3.4.1     Družstva se do soutěže přihlašují pod libovolným názvem, který se v průběhu sezóny nemění. Každé družstvo si volí svého vedoucího, který rozhoduje o sestavě a názvu družstva. Vedoucím družstva nemusí být hráč, musí však být členem BREST. Vedoucí družstva je zároveň nositelem práva účasti daného družstva v příštím ročníku soutěží (za podmínky, že se příštího ročníku zúčastní, ať už jako hráč nebo nehrající vedoucí družstva, ale v každém případě jako člen BREST, jinak toto právo přechází na zástupce vedoucího, př. další členy družstva).

3.4.2     Družstva, která používají stejný název v jedné soutěži družstev (muži, ženy, smíšená) se odlišují velkým písmenem ( A, B...) za názvem. Stejný název mohou použít další družstva ( B, C...) v novém ročníku pouze se souhlasem družstva, které ho používalo v minulém ročníku ("A" nebo bez označení písmenem). Označení "A" používá družstvo hrající vyšší soutěž než "B". Hrají-li stejnou, záleží na dohodě.

3.4.3     Na soupisce smíšených družstev mohou být uvedeni hráči (hráčky), kteří se současně zúčastní soutěží mužů a žen. Hráč (hráčka) nesmí být uveden(a) na dvou soupiskách smíšených družstev současně.

3.5.           Hráči (hráčky) starší 18 let jsou prostřednictvím ČSTV úrazově pojištěni u Pojišťovny VZP, a.s.

3.6.           Soutěží BREST se nesmí zúčastnit hráči (hráčky) kteří byli nebo jsou vědomě uvedeni v daném ročníku na soupisce družstva hrajícího dlouhodobé soutěže stolního tenisu organizované ČAST nebo řízené obdobnými národními asociacemi stolního tenisu či spolky apod. v příslušných zemích. V případě porušení tohoto ustanovení jsou všechna utkání družstva anulována a toto družstvo je s okamžitou platností vyloučeno z daného ročníku soutěží a sestupuje o 2 třídy níže nebo do základní třídy, jestliže sestup o 2 třídy není realizovatelný.

3.7.           Hraje-li v soutěži více družstev pod stejným názvem, mohou být na soupisce družstva "A" uvedeni hráči družstva "B"("C", "D"), na soupisce družstva "B" hráči družstva "C"("D") atd.. Tito tzv. "náhradníci" musí být na soupisce uvedeni s označením "N" a za toto družstvo smí každý sehrát maximálně 5 utkání v jednom ročníku.

V jednom utkání smí za družstvo nastoupit pouze jeden "náhradník" s výjimkou 5 utkání v soutěžním ročníku kdy smí za družstvo nastoupit souběžně max. 2 „náhradníci“. Hráč může být náhradníkem pouze v jednom družstvu a za podmínky, že je hráčem družstva hrajícího nižší třídu, než ve které je "náhradníkem". Mimo uvedené případy nesmí být jeden hráč uveden na více soupiskách.

3.8.           Doplnění soupisky lze provést kdykoliv během první poloviny soutěže, nejpozději do 20.12. příslušného roku. Družstvo může být doplněno pouze hráčem, který splňuje podmínky odst. 3.6., a který v daném ročníku příslušné soutěže nesehrál žádné utkání (ani čtyřhru) za jiné družstvo. Vedoucí družstva dopíše v takovém případě nového hráče na soupisku a doloží jeho zaplacení členského příspěvku. Takto doplněná soupiska musí být předána s kopií členu STK - vedoucímu příslušné soutěže (skupiny), který ji elektronicky potvrdí s uvedením data změny. Hráč může nastoupit k utkání dnem potvrzení doplněné soupisky. V případě druhé a každé další změny na soupiskách, při které dojde k přeregistraci hráče v rámci stejného oddílu, je družstvo v němž je hráč nově zapsán, povinno uhradit administrativní poplatek ve výši
50,- Kč, a to nejpozději do 5 dnů po výzvě k úhradě.

3.9.           Soutěží se mohou zúčastnit pouze družstva, jehož členové, uvedení na soupisce, zaplatili členské příspěvky. Výši příspěvku stanoví výbor BREST před zahájením každého nového ročníku. Pokud hráč, za kterého nebyl uhrazen členský příspěvek, odehraje soutěžní zápas, bude utkání kontumováno ve prospěch soupeře.

3.10.        V případě, že družstvo má domácí hřiště mimo aglomeraci Brno-město, může zde hrát svá domácí utkání pouze po dohodě se soupeřem. Jinak musí přistoupit na podmínku, že bude hrát na hřišti soupeře v Brně – městě.

 

4.      Organizace soutěží družstev dle odst. 1.1. až 1.3., hodnocení výsledků, postupy a sestupy a jejich princip

4.1.           Tyto soutěže se hrají ve výkonnostních třídách, které s výjimkou třídy "1.liga" mohou mít i více skupin.

4.2.           Nejvyšší třídou je 1.liga, následují 2. až základní liga. V jednotlivých třídách a jejich skupinách je zpravidla 10 družstev (max. 12). Případné změny hracího systému vyhlásí výbor BREST před začátkem soutěží formou Propozic příštího ročníku. Detailně o sestupech, postupech a obsazení skupin pro každé soutěžní období rozhoduje STK.

4.3.           Družstva ve skupině hrají mezi sebou systémem každé s každým dvoukolově. V soutěži smíšených družstev utvoří po 1. polovině družstva, která se umístí v 1. polovině obou skupin, skupinu o 1.-10. (9.,8…. – podle počtu přihlášených družstev) místo, zbývající družstva utvoří skupinu o 11.(10.,9…. - podle počtu přihlášených družstev) až poslední místo. Jednotlivé dvouhry i čtyřhra se hrají na tři vítězné sady. Vítězství v zápase se hodnotí jedním bodem a přiznáním poměru sad a míčků vítězi, poražený neobdrží žádný bod a přiznává se mu obrácený poměr sad a míčků. Při kontumačním výsledku se vítězi započítává poměr sad a míčků 3:0 a 33:0, poraženému družstvu naopak. Jednotlivcům z družstva poraženého kontumací se výsledek nezapočítává. Jestliže k zápasu nenastoupí žádný z obou soupeřů, tento zápas se nezapočítává.

4.4.           Vítězem utkání je družstvo, které získalo větší počet bodů než jeho soupeř. Při stejném počtu bodů je výsledek nerozhodný. Výsledky utkání družstev se bodově hodnotí takto:

-          vítězství                                         4 body

-          nerozhodný výsledek                      2 body

-          prohra                                           1 bod

-          kontumační prohra                          0 bodů

4.5.           Pořadí v tabulce družstev je určeno počtem dosažených bodů. V případě rovnosti bodů u dvou nebo více družstev rozhoduje o pořadí na kterémkoli místě tabulky výsledek jejich vzájemných utkání, případně i skóre ze vzájemných utkání (poměr zápasů, sad). Konečné pořadí družstev v tabulce je rozhodující pro určení sestupů a postupů pro příští soutěžní období (viz odst. 4.6. a čl. 13.). Družstvo může být zařazeno do nižší třídy i na vlastní žádost.

Pořadí v tabulce jednotlivců je určeno procentuální úspěšnost hráče s přihlédnutím k počtu odehraných zápasů. V případě rovnosti u dvou nebo více jednotlivců rozhoduje o pořadí na kterémkoli místě tabulky výsledek jejich vzájemných utkání, případně i skóre ze vzájemných utkání (poměr zápasů resp. sad.

4.6.           Odstoupí-li družstvo ze soutěže, nebo je-li vyloučeno, všechny jeho výsledky se anulují.

4.7.           Základním principem je postup prvních dvou družstev z každé třídy resp. sestup posledních dvou družstev z každé třídy (výjimka odst. 4.7.1.), pokud je kam postupovat resp. sestupovat.

4.7.1     Princip postupů a sestupů: v případě nedostatečného počtu přihlášených družstev do soutěžní skupiny (některé družstvo se nepřihlásilo nebo bylo vyloučeno ze soutěže nebo nechce vyšší soutěž hrát), postoupí družstvo z 3. resp. z dalšího místa v nižší soutěži, pokud svůj zájem postoupit uvedlo na soupisce.

4.7.2     Případné změny, způsobené nižším nebo vyšším počtem družstev, přihlášených do daného ročníku soutěží budou uvedeny v Propozicích tohoto daného ročníku soutěží.

4.8.           V případě předčasného ukončení soutěže z důvodu vyšší moci bude:

4.8.1     při odehrání méně než 50,01 % utkání z celkového počtu utkání dle termínového kalendáře  k datu ukončení soutěže bude soutěž anulována, tzn. že žádné družstvo nebude postupovat ani sestupovat.

4.8.2     při odehrání více než 50 % a méně než 75,01 % utkání z celkového počtu utkání dle termínového kalendáře k datu ukončení soutěže budou započítána všechna odehraná utkání. Právo postupu získá družstvo, které se umístí na 1.místě a sestupovat bude družstvo, které se umístí na posledním místě.

4.8.3     při odehrání více než 75,01 % utkání z celkového počtu utkání dle termínového kalendáře k datu ukončení soutěže budou započítána všechna odehraná utkání. Pro postupy a sestupy platí ustanovení odst. 4.7.

 

5.      Převod místa v soutěži

5.1.           Při dohodě je možno převést místo v soutěži na jiné družstvo. Místo v soutěži může převést pouze družstvo, které již v této nebo vyšší soutěži startovalo v posledním ukončeném soutěžním ročníku. Nelze tedy převést místo v soutěži, do níž má družstvo právo postupu. Pokud družstvo nevyužije práva postupu, přechází právo postupu na další družstva v konečném pořadí.

5.2.           Družstvo, na něž je soutěž převáděna, zašle předsedovi STK žádost o převod soutěže. Žádost musí být potvrzena vedoucím družstva, které převádí místo v soutěži a vedoucím družstva, na něž je soutěž převáděna. V žádosti se uvedou názvy obou družstev, označení soutěže a jednoznačný souhlas obou družstev. Převod je možný do termínu uzávěrky přihlášek do soutěží. (V případě vzájemné „výměny“ soutěže je tedy nutno podat žádost za každé družstvo samostatně).

5.3.           Formulář žádosti je k dispozici u předsedy STK nebo na webových stránkách.

 

6.      Jednorázové soutěže dle odst. 1.4

6.1.           Právo účasti v těchto soutěžích mají všichni členové BREST, pokud je dodržen odst. 3.6. Propozice těchto soutěží jsou součástí vyhlášení. Přeboru jednotlivců se mohou zúčastnit i nečlenové BREST po zaplacení startovného, pokud je dodržen odst. 3.6.

6.2.           U čtyřher mohou být jednotlivé dvojice libovolně složené.

6.3.           Při prezentaci je povinen každý účastník na požádání prokázat svou totožnost.

6.4.           Hrací systém určí a nasazování a losování provede výbor BREST před zahájením soutěže.

6.5.           Jednorázové soutěže zajišťuje v plném rozsahu výbor BREST.

 

7.      Zajištění utkání družstev, hrací vybavení, zápisy

7.1.           Družstvo, uvedené v rozlosování na prvním místě, je družstvem pořádajícím (domácím) a zajistí sehrání utkání (místnost, stůl, osvětlení, míčky, zápis o utkání).

7.2.           Zápis o utkání se vyhotoví dvojmo. Vedoucí pořádajícího družstva jej elektronicky odešle nejpozději do dvou dnů příslušnému členu STK, originál zůstává domácímu družstvu a kopie hostujícímu družstvu. Pokud nebude zápis dodán vedoucímu soutěže do dvou dnů po sehrání utkání, domácí družstvo bude potrestáno pokutou Kč 50,- a při dalším zpoždění o dva dny nebo neuhrazení pokuty do 14 ti dnů, kontumační prohrou. K zaslání zápisu o utkání se doporučuje využít e-mail.

7.3.           Hrací prostor pro jeden stůl má minimální rozměry 8x4 m, výška místnosti je alespoň
2,60 m. Světlo je umístěno tak, aby nepřekáželo ve hře a neoslňovalo hráče. Minimální příkon světelného zdroje je 300 W při výšce 2 m nad středem stolu. Je-li příkon větší, lze výšku zvětšit. Teplota u síťky je v rozmezí 15 - 28°C.

7.4.           Při nedodržení některé z podmínek uvedených v odst. 7.3. má domácí družstvo povinnost o tomto omezení předem (nejpozději při pozvání k utkání) informovat hostující družstvo. Pokud hostující družstvo předem neakceptuje toto omezení, má domácí družstvo možnost navrhnout jinou hernu, odpovídající SŘ. Takovou nabídku je hostující družstvo povinno přijmout.

V ostatních případech má vedoucí hostujícího družstva právo před zahájením utkání odstoupit, nabídne-li k odehrání místnost, která tyto podmínky splňuje. Takovou nabídku je pořádající družstvo povinno přijmout.

V Propozicích daného ročníku soutěží je vždy před zahájením soutěží uvedena specifikace míčků.

7.5.           Pálku nelze vyměnit v průběhu zápasu s výjimkou případu, kdy je pálka náhodně, neúmyslně poškozena takovým způsobem, že s ní nelze pokračovat ve hře. Stane-li se takový případ, poškozená pálka se ihned vymění jinou pálkou, kterou má hráč s sebou, nebo pálkou, která mu bude podána do hracího prostoru. Všechny pálky musí být na potazích označeny značkou ITTF.

 

8.      Termíny

8.1.           Hracími dny jsou, pracovní dny, začátek nejdříve v 15:00 hod., nejpozději v 19:00 hod., pokud se družstva nedohodnou jinak. V případě utkání hraném pouze na 1 stole je stanoven začátek nejpozději v 18:00 hod., pokud se družstva nedohodnou jinak.

8.2.           Hrací termíny jsou vyhlašovány před zahájením soutěží. Soupeři se mohou (bez souhlasu STK, ale s povinností informovat vedoucího skupiny) dohodnout i na jiných termínech do konce příslušného dílčího náhradního termínu - DNT (např. šestině (čtvrtině) soutěže, určeného termínovou listinou). Doporučuje se utkání dle možnosti družstev předehrávat. Výjimku může povolit pouze vedoucí soutěže.

8.3.           V případě, že se družstva dohodnou na pozdějším sehrání utkání než je dáno Termínovým kalendářem (za dodržení odst. 8.2.), jde o odložené utkání a je třeba postupovat dle čl. 10. SŘ.

8.4.           Hrají-li v jedné skupině dvě nebo více družstev pod stejným názvem jsou povinna sehrát vzájemná utkání nejpozději v 1. náhradním termínu každé poloviny. V případě nesehrání utkání v tomto termínu jsou družstva, která se provinila potrestána kontumační prohrou.

 

9.      Zásady pro dojednání utkání

9.1.           Každé utkání musí být dojednáno pouze vedoucími obou družstev nebo jejich zástupci  (dle Adresáře - nikoliv např. formou vzkazů přes třetí osoby). Pouze takové dohody budou posuzovány za závazné při řešení sporných případů. Výzva k odehrání utkání (Výzva) nebo Informace o odložení utkání (Informace) musí být odeslána minimálně 7 kalendářních dnů před Dnem utkání.  Výzva k odehrání utkání musí obsahovat den, hodinu a místo utkání. Iniciátorem je vždy vedoucí domácího družstva. Tuto Výzvu nebo Informaci je vedoucí hostujícího družstva povinen potvrdit nejpozději do 4 kalendářních dnů před Dnem utkání. Dnem utkání se rozumí pracovní den plánovaný pro odehrání utkání v kalendářním týdnu určeném termínovou listinou pro aktuální kolo (není tím myšlen kalendářní týden, určený pro NT).

9.2.           Základem je dohoda vedoucích družstev (při dodržení čl. 8. SŘ). V případě, že se vedoucí družstev nemohou na termínu dohodnout platí: vedoucí domácího družstva navrhne první termín, nesouhlasí-li vedoucí hostujícího družstva, je vedoucí domácího družstva povinen navrhnout další termín - počínaje následujícím kalendářním týdnem (pokud se družstva nedohodnou jinak) -  do konce dílčího náhradního termínu dané šestiny (čtvrtiny) soutěže. Vedoucí hostujícího družstva je povinen jeden z těchto termínů přijmout.

9.3.           Vyzývatelem je vždy domácí družstvo (dle vylosování), které má právo uplatnit své hrací podmínky uvedené v Adresáři (ve kterém je podle údajů na soupisce uveden hrací den, hodina a místo pro utkání domácího družstva). Toto právo má pouze v termínu, ve kterém je vylosován jako "domácí" (dle Termínového kalendáře).

9.4.           V rámci Termínového kalendáře jsou stanoveny dílčí náhradní termíny (DNT), které jsou konečnými termíny pro odehrání příslušného bloku utkání (zpravidla 1/6 soutěže) v řádných termínech dle rozpisu soutěže. Utkání, která nebudou sehrána nejpozději ve stanoveném DNT, budou skrečována v neprospěch družstva, které nesehrání zavinilo. Výjimku v mimořádných případech může povolit vedoucí soutěže.

9.5.           Při potížích s dojednáním termínu utkání se vedoucí domácího družstva obrátí na vedoucího příslušné skupiny, který termín určí.

 

10.  Odvolání utkání

10.1.        Řádně dojednané utkání může každé družstvo odvolat nejpozději tři kalendářní dny před dříve dohodnutým termínem utkání prokazatelnou formou. Pozdější odvolání se neuznává a v případě nesehrání je toto utkání skrečováno v neprospěch navrhovatele odvolání.

10.2.        Řádně dojednané utkání může každé družstvo odvolat jen jednou (při dodržení odst. 8.2.), při druhém odvolání dochází ke skrečování ve prospěch soupeře.

10.3.        Při sjednávání odložených utkání je nutno respektovat přednostní právo termínových utkání (dle rozpisu soutěže) a v DNT termín již dříve soupeřem sjednaného jiného utkání.

10.4.        Při každém odložení utkání se vedoucí družstev okamžitě dohodnou na dalším termínu utkání (při neporušení dalších odstavců tohoto SŘ). Vedoucí domácího družstva tuto změnu nahlásí do dvou dnů vedoucímu své skupiny.

Při porušení tohoto odstavce bude utkání skrečováno v neprospěch viníka.

 

11.  Hodnocení nesehraného utkání

11.1.        Za nesehrané utkání se považuje každé utkání, které nebylo sehráno v řádném termínu, ani příslušném DNT dle Termínového kalendáře, případně v termínu stanoveném STK za dodržení odst. 8.2. SŘ. Nesehrané utkání je vedoucí domácího družstva povinen okamžitě ohlásit vedoucímu své skupiny. (Následující den po původním termínu.)

11.2.        Utkání se skrečuje v neprospěch domácího družstva, jestliže v předepsaném termínu svého soupeře nevyzvalo či sjednané utkání odvolalo a nenastoupilo v náhradním termínu.

11.3.        Utkání se skrečuje v neprospěch hostujícího družstva, jestliže při vyzvání nepřistoupilo na termín a hrací podmínky domácího družstva, sjednané utkání odvolalo a nepřistoupilo na podmínky dalšího navrhovaného termínu.

 

12.  Průběh utkání

12.1.        Po zapsání hráčů do "Zápisu o utkání" je v případě požadavku kteréhokoli ze soupeřů povinností prokázat totožnost hráčů. Pokud tak příslušné družstvo neučiní, bude hodnoceno jako kdyby se k utkání nedostavilo.

12.2.        Řízení zápasů zajišťují zúčastnění hráči dle dohody vedoucích družstev.

12.3.        Dvoučlenná družstva sehrají v utkání mezi sebou čtyři dvouhry a jednu čtyřhru.

Závazné pořadí zápasů:

1.

A - X

 

3.

čtyřhra

 

4.

A - Y

2.

B - Y

 

 

 

 

5.

B - X

Označení hráčů (hráček) domácího družstva je A, B, hostujícího družstva X, Y.

12.4.        Tříčlenná družstva sehrají v utkání jednu čtyřhru a devět dvouher.

Závazné pořadí zápasů:

1.

A - X

 

4.

B - X

 

7.

B - Z

 

10.

čtyřhra

2.

B - Y

 

5.

A - Z

 

8.

C - X

 

 

 

3.

C - Z

 

6.

C - Y

 

9.

A - Y

 

 

 

Označení hráčů domácího družstva je A, B, C, hostujícího družstva X, Y, Z.

12.5.        Ve čtyřhře mohou hrát hráči (hráčky), kteří hrají dvouhry, nebo hráči další, uvedení na soupisce. V zápisu o utkání musí být uvedena jejich jména.

12.6.        Nedostaví-li se některé družstvo do 30 minut po dohodnutém začátku utkání, může družstvo, které se dostavilo včas, žádat přiznání kontumačního vítězství.

12.7.        Družstvo je povinno nastoupit k utkání alespoň se dvěma hráči. Nedostaví-li se v soutěži dle odst. 1.1. třetí hráč do vyhlášení svého zápasu, prohrává postupně dle rozpisu své zápasy kontumačně (nedohodnou-li se vedoucí družstev jinak).

12.8.        Všechny zápasy utkání musí být sehrány v jednom dni. Toto ustanovení nemůže být porušeno dohodou vedoucích družstev.

12.9.        Nastoupí-li v utkání soupeři v neúplné sestavě, příslušné vzájemné zápasy nepřítomných hráčů se nehodnotí a nezapočítávají se prohrané body (výsledek utkání tedy může být např. 7:2, 6:3, 5:4, ...).

12.10.    Po odehrání prvního kola dvouher (všichni hráči sehráli jednu dvouhru), může kdykoliv v dalším průběhu utkání vystřídat jednoho hráče základní sestavy další hráč. Změnu v sestavě nahlásí vedoucí družstva vedoucímu družstva soupeře nejpozději před vyhlášením zápasu, v němž má další hráč poprvé nastoupit. Po vyhlášení již není možné v zápase střídat. Další hráč dohrává utkání do konce. Nemožnost zpětného střídání se týká pouze dvouher. Před řádek, v němž došlo ke střídání, napíše vedoucí domácího družstva „S“.

12.11.    Výsledky jednotlivých zápasů jsou zaznamenány v Zápisu o utkání vč. poměru míčků v jednotlivých setech. Dále je v Zápisu o utkání uveden celkový výsledek, podpisy vedoucích družstev nebo jejich zástupců, místo a datum odehraného utkání.

12.12.    O případném protestu nebo námitce provede vedoucí družstva nebo jeho zástupce zápis do Zápisu o utkání se stručným popisem předmětné události. V případě nedostatku místa do přílohy tohoto Zápisu.

12.13.    Domácí družstvo je povinno sdělit na vyžádání přesné místo a termín utkání i třetím osobám a umožnit jim sledovat utkání, pokud tomu nebrání provozní důvody hrací místnosti.

 

13.  Kontumační výsledky, vyloučení ze soutěží, odvolání, protesty, námitky

13.1.        O kontumačních výsledcích nebo námitkách uvedených v Zápisu o utkání nebo o protestech rozhoduje člen STK, pověřený řízením příslušné skupiny (vedoucí soutěže), předseda STK, popř. schůze STK, o vyloučení družstev ze soutěží rozhoduje na návrh STK výbor BREST.

13.2.        Kontumačními prohrami se družstva trestají za nedodržení Soutěžního řádu, za nesportovní chování, za neochotu sehrát utkání apod. Podnět k tomu může vzejít buď od členů STK nebo od vedoucích jednotlivých družstev.

13.3.        Nesouhlasí-li vedoucí družstva postiženého kontumační prohrou s tímto potrestáním nebo s rozhodnutím o řešení protestu nebo námitky vedoucím soutěže nebo předsedy STK, zašle nejpozději do 7 kalendářních dnů od vydání tohoto rozhodnutí odvolání předsedovi STK k projednání v STK. STK může změnit, nebo potvrdit rozhodnutí. Nesouhlasí-li vedoucí družstva s rozhodnutím STK, může se odvolat nejpozději do 7 kalendářních dnů od vydání tohoto rozhodnutí k předsedovi BREST k projednání ve výboru BREST. Výbor BREST je oprávněn rozhodnout sám nebo vytvořit disciplinární komisi. Výsledné rozhodnutí je konečné. Ke každému odvolání k výboru BREST je třeba přiložit Kč 500,-, které budou družstvu vráceny, bude-li jeho odvolání vyhověno. V opačném případě propadají ve prospěch BREST.

13.4.        Při hrubém porušení Soutěžního řádu (nedodržení podmínek uvedených především v odst. 3.4., 3.6., a 3.8., při nevhodném jednání, při fyzickém napadení soupeře apod.), bude provinivší se družstvo ze soutěže vyloučeno a v příštím roce může být zařazeno až do základní třídy. Družstvo bude potrestáno vyloučením za hrubé přestupky i tehdy, zjistí-li se dodatečně, avšak před rozlosováním nového ročníku.

 

14.  Hodnocení výsledků, ceny

14.1.        V soutěžích dle odst. 1. se udělují ceny. Družstva, která se umístí na 1. místě v soutěžích dle odst. 1.1., 1.2. a 1.3. v každé skupině obdrží diplomy.

14.2.        V soutěžích dle odst. 1.4. mohou být ceny věcné nebo finanční. Jejich výši určí výbor BREST dle finančních možností.

 

15.  Pravidla nominace hráčů BREST na republikové finále soutěže „O putovní pohár Čech, Moravy a Slezska“ v rekreačním stolním tenise.

Právo účasti (resp. kvalifikace) získávají členové BREST, podmínkou účasti je účast družstva v aktuálním ročníku příslušné soutěže:

15.1.        V kategorii tříčlenných družstev mužů (bez rozdílu věku) vítězné družstvo 1.ligy minulého ročníku.

Pokud je některý člen družstva kvalifikován do více kategorií, zvolí si pouze jednu. Družstvo má právo si vybrat dalšího hráče (i z jiného družstva). Za družstvo, které se účasti vzdá, přechází právo účasti na další družstvo, dle umístění v minulém ročníku, max. však do 5.místa. Poté nominaci stanoví výbor BREST.

15.2.        V kategorii dvoučlenných družstev žen (bez rozdílu věku) vítězné družstvo minulého ročníku soutěže žen.

Pokud je některá členka družstva kvalifikována do více kategorií, zvolí si pouze jednu a družstvo má právo si vybrat další hráčku (i z jiného družstva. Za družstvo které se účasti vzdá, přechází právo účasti na další družstvo dle umístění v minulém ročníku.

15.3.        V kategorii dvoučlenných smíšených družstev vítězné družstvo soutěže smíšených družstev z minulého ročníku, max. však do 5.místa. Poté nominaci stanoví výbor BREST.

Za družstvo, které se účasti vzdá, přechází právo účasti na další družstvo dle umístění v minulém ročníku.

15.4.        V kategorii tříčlenných smíšených družstev (2 muži, 1 žena) nominaci stanoví výbor BREST s přihlédnutím k dosaženým výsledkům v minulém ročníku

15.5.        V případě nabídky pořadatele na obsazení více družstev v jednotlivých kategoriích nominaci dalšího družstva stanoví výbor BREST.

 

Tento Soutěžní řád nabývá platnosti dnem 27.července 2020 a nahrazuje Soutěžní řád platný od 8.června 2019 včetně všech jeho změn.

 

 

V Brně 26.července 2020

 

Ing. Luděk Vodica                                                                 Ing. Anna Babjaková

 

předseda STK                                                                      předseda BREST

S O U T Ě Ž N Í   Ř Á D  (SŘ)
pro soutěže ve stolním tenisu v Brně – městě, 
platný od 1.7.2018
 
Pořadatel soutěží: Brněnský rekreační stolní tenis, spolek (dále jen „BREST“) 
 
1. Pořádané soutěže
1.1. Tříčlenných družstev mužů.
1.2. Dvoučlenných družstev žen.
1.3. Dvoučlenných smíšených družstev.
1.4. Jednorázové ve dvouhrách mužů i žen, čtyřhrách mužů i žen, smíšených čtyřhrách
 
2. Řízení soutěží
2.1. Soutěže dle čl. 1. řídí, vyhodnocuje a s konečnou platností rozhoduje Sportovně technická komise (STK) BREST. Soutěže se hrají dle platných "Pravidel stolního tenisu"(aktuální verze vydaná ČAST bod 2.1 - 2.15.3), které pro potřeby BREST upřesňuje Soutěžní řád (SŘ) a pro daný ročník Propozice tohoto ročníku. STK sestavuje a upravuje SŘ BREST, rozhoduje v situacích neřešených SŘ, podává výklad při nejasnostech a rozhoduje o výjimkách ze SŘ, řeší s konečnou platností případné spory mezi družstvy. Mezi zasedáními STK řeší spory vedoucí příslušné skupiny, případně předseda STK.
2.2. Výbor BREST schvaluje SŘ BREST a vydává a zúčastněným družstvům rozesílá Zpravodaj.
2.3. Členy STK jsou předseda STK, který je členem výboru BREST, a vedoucí jednotlivých soutěžních skupin, kteří jsou delegováni nebo voleni ze zástupců zúčastněných družstev.
2.4. Zasedání STK se mohou zúčastnit i vedoucí družstev nebo jejich zástupci, nemají však hlasovací právo. O termínech zasedání STK je možno se informovat u jejich členů.
 
3. Podmínky pro účast v soutěžích družstev - soupisky
3.1. Družstva se do soutěží přihlašují každoročně v termínech vyhlášených ve Zpravodaji, a to zasláním soupisky písemně ve třech vyhotoveních nebo elektronicky určenému členu STK. Bude-li soupiska zaslána po datu uzávěrky a dojde přesto k přijetí družstva do soutěže, je družstvo povinno uhradit mimořádný poplatek ve výši 300,- Kč, a to v termínu pro úhradu členských příspěvků.
3.2. Soupiska musí být řádně vyplněna dle předlohy a v případě písemné formy podepsána vedoucím družstva, v případě elektronické formy je odeslána vedoucím z adresy udané na soupisce.
3.3. Na soupisce může být zapsáno maximálně 8 hráčů a hráček (dle podmínek dané soutěže). Minimální počet pro přijetí soupisky jsou 2 hráči (hráčky) pro soutěže dvoučlenných družstev a 3 hráči (hráčky) pro soutěže tříčlenných družstev, přičemž do tohoto počtu nejsou započítáváni "náhradníci". Na soupisce pro soutěže tříčlenných družstev mužů mohou být uvedeny ženy, v utkání smí souběžně nastoupit pouze jedna žena. (Střídání „žena za ženu“ je možné za dodržení pravidel dle odst. 3.7. a 12.10. SŘ).
3.4. Soupisky pro soutěže dle odst. 1.1. až 1.3. SŘ.
3.4.1 Družstva se do soutěže přihlašují pod libovolným názvem, který se v průběhu sezóny nemění. Každé družstvo si volí svého vedoucího, který rozhoduje o sestavě a názvu družstva. Vedoucím družstva nemusí být hráč, musí však být členem BREST. Vedoucí družstva je zároveň nositelem práva účasti daného družstva v příštím ročníku soutěží (za podmínky, že se příštího ročníku zúčastní, ať už jako hráč nebo nehrající vedoucí družstva, ale v každém případě jako člen BREST, jinak toto právo přechází na zástupce vedoucího, př. další členy družstva).
3.4.2 Družstva, která používají stejný název v jedné soutěži družstev (muži, ženy, smíšená) se odlišují velkým písmenem ( A, B...) za názvem. Stejný název mohou použít další družstva ( B, C...) v novém ročníku pouze se souhlasem družstva, které ho používalo v minulém ročníku ("A" nebo bez označení písmenem). Označení "A" používá družstvo hrající vyšší soutěž než "B". Hrají-li stejnou, záleží na dohodě.
3.4.3 Na soupisce smíšených družstev mohou být uvedeni hráči (hráčky), kteří se současně zúčastní soutěží mužů a žen. Hráč (hráčka) nesmí být uveden(a) na dvou soupiskách smíšených družstev současně.
3.5. Hráči (hráčky) starší 18 let jsou prostřednictvím ČSTV úrazově pojištěni u Pojišťovny VZP, a.s.
3.6. Soutěží BREST se nesmí zúčastnit hráči (hráčky):
- kteří byli nebo jsou vědomě uvedeni v daném ročníku na soupisce družstva hrajícího dlouhodobé soutěže stolního tenisu organizované ČAST nebo řízené obdobnými národními asociacemi stolního tenisu či spolky apod. v příslušných zemích. V případě porušení tohoto ustanovení jsou všechna utkání družstva anulována a toto družstvo je s okamžitou platností vyloučeno z daného ročníku soutěží a sestupuje o 2 třídy níže nebo do základní třídy, jestliže sestup o 2 třídy není realizovatelný.
- kteří nedali souhlas SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
3.7. Hraje-li v soutěži více družstev pod stejným názvem, mohou být na soupisce družstva "A" uvedeni hráči družstva "B"("C", "D"), na soupisce družstva "B" hráči družstva "C"("D") atd.. Tito tzv. "náhradníci" musí být na soupisce uvedeni s označením "N" a za toto družstvo smí každý sehrát maximálně 5 utkání v jednom ročníku. 
V jednom utkání smí za družstvo nastoupit pouze jeden "náhradník" s výjimkou 5 utkání v soutěžním ročníku kdy smí za družstvo nastoupit souběžně max. 2 „náhradníci“. Hráč může být náhradníkem pouze v jednom družstvu a za podmínky, že je hráčem družstva hrajícího nižší třídu, než ve které je "náhradníkem". Mimo uvedené případy nesmí být jeden hráč uveden na více soupiskách.
3.8. Doplnění soupisky lze provést kdykoliv během první poloviny soutěže, nejpozději do 20.12. příslušného roku. Družstvo může být doplněno pouze hráčem, který splňuje podmínky odst. 3.6., a který v daném ročníku příslušné soutěže nesehrál žádné utkání (ani čtyřhru) za jiné družstvo. Vedoucí družstva dopíše v takovém případě nového hráče na soupisku a doloží jeho zaplacení členského příspěvku. Takto doplněná soupiska musí být předána s kopií členu STK - vedoucímu příslušné soutěže (skupiny), který ji elektronicky potvrdí s uvedením data změny. Hráč může nastoupit k utkání dnem potvrzení doplněné soupisky.
3.9. Soutěží se mohou zúčastnit pouze družstva, jehož členové, uvedení na soupisce, zaplatili členské příspěvky. Výši příspěvku stanoví výbor BREST před zahájením každého nového ročníku. Pokud hráč, za kterého nebyl uhrazen členský příspěvek, odehraje soutěžní zápas, bude utkání kontumováno ve prospěch soupeře.
3.10. V případě, že družstvo má domácí hřiště mimo aglomeraci Brno-město, může zde hrát svá domácí utkání pouze po dohodě se soupeřem. Jinak musí přistoupit na podmínku, že bude hrát na hřišti soupeře v Brně – městě.
 
4. Organizace soutěží družstev dle odst. 1.1. až 1.3., hodnocení výsledků, postupy a sestupy a jejich princip
4.1. Tyto soutěže se hrají ve výkonnostních třídách, které s výjimkou třídy "1.liga" mohou mít i více skupin.
4.2. Nejvyšší třídou je 1.liga, následují 2. až základní liga. V jednotlivých třídách a jejich skupinách je zpravidla 10 družstev (max. 12). Případné změny hracího systému vyhlásí výbor BREST ve Zpravodaji před začátkem soutěží formou Propozic příštího ročníku. Detailně o sestupech, postupech a obsazení skupin pro každé soutěžní období rozhoduje STK.
4.3. Družstva ve skupině hrají mezi sebou systémem každé s každým dvoukolově. V soutěži smíšených družstev utvoří po 1. polovině družstva, která se umístí v 1. polovině obou skupin, skupinu o 1.-10. (9.,8…. – podle počtu přihlášených družstev) místo, zbývající družstva utvoří skupinu o 11.(10.,9…. - podle počtu přihlášených družstev) až poslední místo. Jednotlivé dvouhry i čtyřhra se hrají na tři vítězné sady. Vítězství v zápase se hodnotí jedním bodem a přiznáním poměru sad a míčků vítězi, poražený neobdrží žádný bod a přiznává se mu obrácený poměr sad a míčků. Při kontumačním výsledku se vítězi započítává poměr sad a míčků 3:0 a 33:0, poraženému družstvu naopak. Jednotlivcům z družstva poraženého kontumací se výsledek nezapočítává. Jestliže k zápasu nenastoupí žádný z obou soupeřů, tento zápas se nezapočítává.
4.4. Vítězem utkání je družstvo, které získalo větší počet bodů než jeho soupeř. Při stejném počtu bodů je výsledek nerozhodný. Výsledky utkání družstev se bodově hodnotí takto:
- vítězství 4 body
- nerozhodný výsledek 2 body
- prohra 1 bod
- kontumační prohra 0 bodů
4.5. Konečné pořadí v tabulce družstev je určeno počtem dosažených bodů. V případě rovnosti bodů u dvou nebo více družstev rozhoduje o pořadí na kterémkoli místě tabulky výsledek jejich vzájemných utkání, případně i skóre ze vzájemných utkání (poměr zápasů, sad). Konečné pořadí družstev v tabulce je rozhodující pro určení sestupů a postupů pro příští soutěžní období (viz odst. 4.6. a čl. 13.). Družstvo může být zařazeno do nižší třídy i na vlastní žádost.
Konečné pořadí v tabulce jednotlivců je určeno počtem dosažených bodů. V případě rovnosti bodů u dvou nebo více jednotlivců rozhoduje o pořadí na kterémkoli místě tabulky procentuální úspěšnost hráče, případně výsledek jejich vzájemných utkání, případně i skóre ze vzájemných utkání (poměr zápasů resp. sad). V případě nesehrání vzájemného utkání bude rozhodovat lepší celkový poměr sad.
Konečné pořadí v tabulce čtyřher je určeno počtem dosažených bodů. V případě rovnosti bodů u dvou nebo více družstev rozhoduje o pořadí na kterémkoli místě tabulky výsledek jejich vzájemných utkání, případně i skóre ze vzájemných utkání (poměr zápasů, sad).
4.6. Odstoupí-li družstvo ze soutěže, nebo je-li vyloučeno, všechny jeho výsledky se anulují.
4.7. Základním principem je postup prvních dvou družstev z každé třídy resp. sestup posledních dvou družstev z každé třídy (výjimka odst. 4.7.1.), pokud je kam postupovat resp. sestupovat.
4.7.1 Princip postupů a sestupů: v případě nedostatečného počtu přihlášených družstev do soutěžní skupiny (některé družstvo se nepřihlásilo nebo bylo vyloučeno ze soutěže nebo nechce vyšší soutěž hrát), postoupí družstvo z 3. resp. z dalšího místa v nižší soutěži, pokud svůj zájem postoupit uvedlo na soupisce.
4.7.2 Případné změny, způsobené nižším nebo vyšším počtem družstev, přihlášených do daného ročníku soutěží budou uvedeny v Propozicích tohoto daného ročníku soutěží.
 
5. Převod místa v soutěži
5.1. Při dohodě je možno převést místo v soutěži na jiné družstvo. Místo v soutěži může převést pouze družstvo, které již v této nebo vyšší soutěži startovalo v posledním ukončeném soutěžním ročníku. Nelze tedy převést místo v soutěži, do níž má družstvo právo postupu. Pokud družstvo nevyužije práva postupu, přechází právo postupu na další družstva v konečném pořadí.
5.2. Družstvo, na něž je soutěž převáděna, zašle předsedovi STK žádost o převod soutěže. Žádost musí být potvrzena vedoucím družstva, které převádí místo v soutěži a vedoucím družstva, na něž je soutěž převáděna. V žádosti se uvedou názvy obou družstev, označení soutěže a jednoznačný souhlas obou družstev. Převod je možný do termínu uzávěrky přihlášek do soutěží. (V případě vzájemné „výměny“ soutěže je tedy nutno podat žádost za každé družstvo samostatně).
5.3. Formulář žádosti je k dispozici u předsedy STK nebo na webových stránkách.
 
6. Jednorázové soutěže dle odst. 1.4
6.1. Právo účasti v těchto soutěžích mají všichni členové BREST, pokud je dodržen odst. 3.6. Propozice těchto soutěží jsou vyhlašovány ve Zpravodaji. Přeboru jednotlivců se mohou zúčastnit i nečlenové BREST po zaplacení startovného, pokud je dodržen odst. 3.6.
6.2. U čtyřher mohou být jednotlivé dvojice libovolně složené. 
6.3. Při prezentaci je povinen každý účastník na požádání prokázat svou totožnost.
6.4. Hrací systém určí a nasazování a losování provede výbor BREST před zahájením soutěže.
6.5. Jednorázové soutěže zajišťuje v plném rozsahu výbor BREST.
 
7. Zajištění utkání družstev, hrací vybavení, zápisy
7.1. Družstvo, uvedené v rozlosování na prvním místě, je družstvem pořádajícím (domácím) a zajistí sehrání utkání (místnost, stůl, osvětlení, míčky, zápis o utkání).
7.2. Zápis o utkání se vyhotoví trojmo. Originál odešle vedoucí pořádajícího družstva nejpozději do dvou dnů příslušnému členu STK, kopie zůstávají domácímu a hostujícímu družstvu. Pokud nebude zápis dodán vedoucímu soutěže do dvou dnů po sehrání utkání, domácí družstvo bude potrestáno pokutou Kč 50,- a při dalším zpoždění o dva dny nebo neuhrazení pokuty do 14 ti dnů, kontumační prohrou. K zaslání zápisu o utkání se doporučuje využít
e-mail.
7.3. Hrací prostor pro jeden stůl má minimální rozměry 8x4 m, výška místnosti je alespoň 
3 m. Světlo je umístěno tak, aby nepřekáželo ve hře a neoslňovalo hráče. Minimální příkon světelného zdroje je 300 W při výšce 2 m nad středem stolu. Je-li příkon větší, lze výšku zvětšit. Teplota u síťky je v rozmezí 12 - 28°C.
7.4. Při nedodržení některé z podmínek uvedených v odst. 7.3. má domácí družstvo povinnost o tomto omezení předem (nejpozději při pozvání k utkání) informovat hostující družstvo. Pokud hostující družstvo předem neakceptuje toto omezení, má domácí družstvo možnost navrhnout jinou hernu, odpovídající SŘ. Takovou nabídku je hostující družstvo povinno přijmout.
V ostatních případech má vedoucí hostujícího družstva právo před zahájením utkání odstoupit, nabídne-li k odehrání místnost, která tyto podmínky splňuje. Takovou nabídku je pořádající družstvo povinno přijmout.
V Propozicích daného ročníku soutěží zveřejněných ve Zpravodaji je vždy před zahájením soutěží uvedena specifikace míčků.
7.5. Pálku nelze vyměnit v průběhu zápasu s výjimkou případu, kdy je pálka náhodně, neúmyslně poškozena takovým způsobem, že s ní nelze pokračovat ve hře. Stane-li se takový případ, poškozená pálka se ihned vymění jinou pálkou, kterou má hráč s sebou, nebo pálkou, která mu bude podána do hracího prostoru. Všechny pálky musí být na potazích označeny značkou ITTF.
 
8. Termíny
8.1. Hracími dny jsou, pracovní dny, začátek nejdříve v 15:00 hod., nejpozději v 19:00 hod., pokud se družstva nedohodnou jinak. V případě utkání hraném pouze na 1 stole je stanoven začátek nejpozději v 18:00 hod., pokud se družstva nedohodnou jinak.
8.2. Hrací termíny jsou vyhlašovány před zahájením soutěží. Soupeři se mohou (bez souhlasu STK, ale s povinností informovat vedoucího skupiny) dohodnout i na jiných termínech do konce příslušného dílčího náhradního termínu - DNT (např. šestině (čtvrtině) soutěže, určeného termínovou listinou). Doporučuje se utkání dle možnosti družstev předehrávat. Výjimku může povolit pouze vedoucí soutěže.
8.3. V případě, že se družstva dohodnou na pozdějším sehrání utkání než je dáno Termínovým kalendářem (za dodržení odst. 8.2.), jde o odložené utkání a je třeba postupovat dle čl. 10. SŘ.
8.4. Hrají-li v jedné skupině dvě nebo více družstev pod stejným názvem jsou povinna sehrát vzájemná utkání nejpozději v 1. náhradním termínu každé poloviny. V případě nesehrání utkání v tomto termínu jsou družstva, která se provinila potrestána kontumační prohrou.
 
9. Zásady pro dojednání utkání
9.1. Každé utkání musí být dojednáno pouze vedoucími obou družstev nebo jejich zástupci  (dle Adresáře - nikoliv např. formou vzkazů přes třetí osoby). Pouze takové dohody budou posuzovány za závazné při řešení sporných případů. Výzva k odehrání utkání (Výzva) nebo Informace o odložení utkání (Informace) musí být odeslána minimálně 7 kalendářních dnů před Dnem utkání.  Výzva k odehrání utkání musí obsahovat den, hodinu a místo utkání. Iniciátorem je vždy vedoucí domácího družstva. Tuto Výzvu nebo Informaci je vedoucí hostujícího družstva povinen potvrdit nejpozději do 4 kalendářních dnů před Dnem utkání. Dnem utkání se rozumí pracovní den plánovaný pro odehrání utkání v kalendářním týdnu určeném termínovou listinou pro aktuální kolo (není tím myšlen kalendářní týden, určený pro NT).
9.2. Základem je dohoda vedoucích družstev (při dodržení čl. 8. SŘ). V případě, že se vedoucí družstev nemohou na termínu dohodnout platí: vedoucí domácího družstva navrhne první termín, nesouhlasí-li vedoucí hostujícího družstva, je vedoucí domácího družstva povinen navrhnout další termín - počínaje následujícím kalendářním týdnem (pokud se družstva nedohodnou jinak) -  do konce dílčího náhradního termínu dané šestiny (čtvrtiny) soutěže. Vedoucí hostujícího družstva je povinen jeden z těchto termínů přijmout.
9.3. Vyzývatelem je vždy domácí družstvo (dle vylosování), které má právo uplatnit své hrací podmínky uvedené v Adresáři (ve kterém je podle údajů na soupisce uveden hrací den, hodina a místo pro utkání domácího družstva). Toto právo má pouze v termínu, ve kterém je vylosován jako "domácí" (dle Termínového kalendáře).
9.4. V rámci Termínového kalendáře jsou stanoveny dílčí náhradní termíny (DNT), které jsou konečnými termíny pro odehrání příslušného bloku utkání (zpravidla 1/6 soutěže) v řádných termínech dle rozpisu soutěže. Utkání, která nebudou sehrána nejpozději ve stanoveném DNT, budou skrečována v neprospěch družstva, které nesehrání zavinilo. Výjimku v mimořádných případech může povolit vedoucí soutěže.
9.5. Při potížích s dojednáním termínu utkání se vedoucí domácího družstva obrátí na vedoucího příslušné skupiny, který termín určí.
 
10. Odvolání utkání
10.1. Řádně dojednané utkání může každé družstvo odvolat nejpozději tři kalendářní dny před dříve dohodnutým termínem utkání prokazatelnou formou. Pozdější odvolání se neuznává a v případě nesehrání je toto utkání skrečováno v neprospěch navrhovatele odvolání.
10.2. Řádně dojednané utkání může každé družstvo odvolat jen jednou (při dodržení odst. 8.2.), při druhém odvolání dochází ke skrečování ve prospěch soupeře.
10.3. Při sjednávání odložených utkání je nutno respektovat přednostní právo termínových utkání (dle rozpisu soutěže) a v DNT termín již dříve soupeřem sjednaného jiného utkání.
10.4. Při každém odložení utkání se vedoucí družstev okamžitě dohodnou na dalším termínu utkání (při neporušení dalších odstavců tohoto SŘ). Vedoucí domácího družstva tuto změnu nahlásí do dvou dnů vedoucímu své skupiny.
   Při porušení tohoto odstavce bude utkání skrečováno v neprospěch viníka.
 
11. Hodnocení nesehraného utkání
11.1. Za nesehrané utkání se považuje každé utkání, které nebylo sehráno v řádném termínu, ani příslušném DNT dle Termínového kalendáře, případně v termínu stanoveném STK za dodržení odst. 8.2. SŘ. Nesehrané utkání je vedoucí domácího družstva povinen okamžitě ohlásit vedoucímu své skupiny. (Následující den po původním termínu.)
11.2. Utkání se skrečuje v neprospěch domácího družstva, jestliže v předepsaném termínu svého soupeře nevyzvalo či sjednané utkání odvolalo a nenastoupilo v náhradním termínu.
11.3. Utkání se skrečuje v neprospěch hostujícího družstva, jestliže při vyzvání nepřistoupilo na termín a hrací podmínky domácího družstva, sjednané utkání odvolalo a nepřistoupilo na podmínky dalšího navrhovaného termínu.
 
12. Průběh utkání
12.1. Po zapsání hráčů do "Zápisu o utkání" je v případě požadavku kteréhokoli ze soupeřů povinností prokázat totožnost hráčů. Pokud tak příslušné družstvo neučiní, bude hodnoceno jako kdyby se k utkání nedostavilo.
12.2. Řízení zápasů zajišťují zúčastnění hráči dle dohody vedoucích družstev.
12.3. Dvoučlenná družstva sehrají v utkání mezi sebou čtyři dvouhry a jednu čtyřhru.
Závazné pořadí zápasů:
1.
A - X
 
3.
čtyřhra
 
4.
A - Y
2.
B - Y
 
 
 
 
5.
B - X
Označení hráčů (hráček) domácího družstva je A, B, hostujícího družstva X, Y.
12.4. Tříčlenná družstva sehrají v utkání jednu čtyřhru a devět dvouher.
Závazné pořadí zápasů:
1.
A - X
 
4.
B - X
 
7.
B - Z
 
10.
čtyřhra
2.
B - Y
 
5.
A - Z
 
8.
C - X
 
 
 
3.
C - Z
 
6.
C - Y
 
9.
A - Y
 
 
 
Označení hráčů domácího družstva je A, B, C, hostujícího družstva X, Y, Z.
12.5. Ve čtyřhře mohou hrát hráči (hráčky), kteří hrají dvouhry, nebo hráči další, uvedení na soupisce. V zápisu o utkání musí být uvedena jejich jména.
12.6. Nedostaví-li se některé družstvo do 30 minut po dohodnutém začátku utkání, může družstvo, které se dostavilo včas, žádat přiznání kontumačního vítězství.
12.7. Družstvo je povinno nastoupit k utkání alespoň se dvěma hráči. Nedostaví-li se v soutěži dle odst. 1.1. třetí hráč do vyhlášení svého zápasu, prohrává postupně dle rozpisu své zápasy kontumačně (nedohodnou-li se vedoucí družstev jinak).
12.8. Všechny zápasy utkání musí být sehrány v jednom dni. Toto ustanovení nemůže být porušeno dohodou vedoucích družstev.
12.9. Nastoupí-li v utkání soupeři v neúplné sestavě, příslušné vzájemné zápasy nepřítomných hráčů se nehodnotí a nezapočítávají se prohrané body (výsledek utkání tedy může být např. 7:2, 6:3, 5:4, ...).
12.10. Po odehrání prvního kola dvouher (všichni hráči sehráli jednu dvouhru), může kdykoliv v dalším průběhu utkání vystřídat jednoho hráče základní sestavy další hráč. Změnu v sestavě nahlásí vedoucí družstva vedoucímu družstva soupeře nejpozději před vyhlášením zápasu, v němž má další hráč poprvé nastoupit. Po vyhlášení již není možné v zápase střídat. Další hráč dohrává utkání do konce. Nemožnost zpětného střídání se týká pouze dvouher. Před řádek, v němž došlo ke střídání, napíše vedoucí domácího družstva „S“.
12.11. Výsledky jednotlivých zápasů jsou zaznamenány v Zápisu o utkání vč. poměru míčků v jednotlivých setech. Dále je v Zápisu o utkání uveden celkový výsledek, podpisy vedoucích družstev nebo jejich zástupců, místo a datum odehraného utkání.
12.12. O případném protestu nebo námitce provede vedoucí družstva nebo jeho zástupce zápis do Zápisu o utkání se stručným popisem předmětné události. V případě nedostatku místa do přílohy tohoto Zápisu.
 
13. Kontumační výsledky, vyloučení ze soutěží, odvolání, protesty, námitky
13.1. O kontumačních výsledcích nebo protestech a námitkách uvedených v Zápisu o utkání rozhoduje člen STK, pověřený řízením příslušné skupiny (vedoucí soutěže), předseda STK, popř. schůze STK, o vyloučení družstev ze soutěží rozhoduje na návrh STK výbor BREST.
13.2. Kontumačními prohrami se družstva trestají za nedodržení Soutěžního řádu, za nesportovní chování, za neochotu sehrát utkání apod. Podnět k tomu může vzejít buď od členů STK nebo od vedoucích jednotlivých družstev.
13.3. Nesouhlasí-li vedoucí družstva postiženého kontumační prohrou s tímto potrestáním nebo s rozhodnutím o řešení protestu nebo námitky vedoucím soutěže nebo předsedy STK, zašle nejpozději do 7 kalendářních dnů od vydání tohoto rozhodnutí odvolání předsedovi STK k projednání v STK. STK může změnit, nebo potvrdit rozhodnutí. Nesouhlasí-li vedoucí družstva s rozhodnutím STK, může se odvolat nejpozději do 7 kalendářních dnů od vydání tohoto rozhodnutí k předsedovi BREST k projednání ve výboru BREST. Výbor BREST je oprávněn rozhodnout sám nebo vytvořit disciplinární komisi. Výsledné rozhodnutí je konečné. Ke každému odvolání k výboru BREST je třeba přiložit Kč 500,-, které budou družstvu vráceny, bude-li jeho odvolání vyhověno. V opačném případě propadají ve prospěch BREST.
13.4. Při hrubém porušení Soutěžního řádu (nedodržení podmínek uvedených především v odst. 3.4., 3.6., a 3.8., při nevhodném jednání, při fyzickém napadení soupeře apod.), bude provinivší se družstvo ze soutěže vyloučeno a v příštím roce může být zařazeno až do základní třídy. Družstvo bude potrestáno vyloučením za hrubé přestupky i tehdy, zjistí-li se dodatečně, avšak před rozlosováním nového ročníku.
 
 
 
 
14. Hodnocení výsledků, ceny
14.1. V soutěžích dle odst. 1. se udělují ceny. Družstva, která se umístí na 1. místě v soutěžích dle odst. 1.1., 1.2. a 1.3. v každé skupině obdrží diplomy.
14.2. V soutěžích dle odst. 1.4. mohou být ceny věcné nebo finanční. Jejich výši určí výbor BREST dle finančních možností.
 
15. Pravidla nominace hráčů BREST na republikové finále soutěže „O putovní pohár Čech, Moravy a Slezska“ v rekreačním stolním tenise.
Právo účasti (resp. kvalifikace) získávají členové BREST, podmínkou účasti je účast družstva v aktuálním ročníku příslušné soutěže:
15.1. V kategorii tříčlenných družstev mužů (bez rozdílu věku) vítězné družstvo 1.ligy mužů minulého ročníku.
Pokud je některý člen družstva kvalifikován do více kategorií, zvolí si pouze jednu. Družstvo má právo si vybrat dalšího hráče (i z jiného družstva). Za družstvo, které se účasti vzdá, přechází právo účasti na další družstvo, dle umístění v minulém ročníku, max. však do 5.místa. Poté nominaci stanoví výbor BREST.
15.2. V kategorii dvoučlenných družstev žen (bez rozdílu věku) vítězné družstvo minulého ročníku soutěže žen.
Pokud je některá členka družstva kvalifikována do více kategorií, zvolí si pouze jednu a družstvo má právo si vybrat další hráčku (i z jiného družstva. Za družstvo které se účasti vzdá, přechází právo účasti na další družstvo dle umístění v minulém ročníku.
15.3. V kategorii dvoučlenných smíšených družstev vítězné družstvo soutěže smíšených družstev z minulého ročníku, max. však do 5.místa. Poté nominaci stanoví výbor BREST.
Za družstvo, které se účasti vzdá, přechází právo účasti na další družstvo dle umístění v minulém ročníku.
15.4. V kategorii tříčlenných smíšených družstev (2 muži, 1 žena) nominaci stanoví výbor BREST s přihlédnutím k dosaženým výsledkům v minulém ročníku
15.5. V případě nabídky pořadatele na obsazení více družstev v jednotlivých kategoriích nominaci dalšího družstva stanoví výbor BREST.
 
Tento Soutěžní řád nabývá platnosti dnem 1.července 2018 a nahrazuje Soutěžní řád platný od 1.července 2017 včetně všech jeho změn.
 
 
V Brně 28.6.2018
 
Ing. Luděk Vodica Ing. Jaroslav Juras
předseda STK předseda BREST